BADRINATH AULI

1st Day : Haridwar to Joshimath / Pipalkoti (N.S)

2nd Day: Joshimath / Pipalkoti to Badrinath (N.S) (Visit Auli by ropeway)

3rd Day : Badrinath to Pipalkoti (N.S)

4th Day : Pipalkoti to Haridwar via Rishikesh (N.S)

5th Day : Haridwar

Covering Panch Prayag and Mana Village

book_now