HARIDWAR – NAINITAL – ALMORA – KAUSANI

1st Day : Haridwar to Nainital (N.S)

2nd Day : Nainital Local Sight Seeing (N.S)

3rd Day : Nainital to Kausani via Almora (N.S)

4th Day : Kausani to Ranikhet (N.S)

5th Day : Ranikhet to Haridwar

book_now