HARIDWAR – SHIMLA -MANALI – CHANDIGARH

1st Day : Haridwar to Shimla (N.S)

2nd Day : Shimla Local Sight Seeing (N.S)

3rd Day : Shimla to Manali (N.S)

4th Day : Manali Local Sight Seeing (N.S)

5th Day : Manali to Rohtang and back to Manali (N.S)

6th Day : Manali to Chandigarh (N.S)

7th Day : Chandigarh Local Sight seeing and back

book_now